Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság tájékoztatója a szakosított kézbesítésről


Postafelügyeleti főosztály

                                                                                                          Iktatószám: PT/4022-3/2012.

                                                                                                          Tárgy: tájékoztatás kérése

                                                                                                          Ügyintéző: dr. Misák Piroska Tünde

 

Tisztelt Uram!

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz (a továbbiakban: NMHH) papíralapon eljuttatott, az egyetemes postai szolgáltatással kapcsolatos leveléről az alábbiak szerint tájékoztatom:

 

Mindenekelőtt rögzítenem kell, hogy az NMHH a vonatkozó alkotmányjogi elvek és a közigazgatásra vonatkozó általános eljárási szabályok értelmében jogszabályi rendelkezéseket kizárólag egyedi hatósági ügyben, hatósági eljárás keretében, az ügy körülményeinek ismeretében, a tényállás tisztázását követően meghozott döntésében alkalmazhat, értelmezhet, mely értelmezést kizárólag hatósági döntésbe foglalva közölhet.

Tehát az adott egyedi ügy részleteinek beható vizsgálata nélkül - hatósági eljáráson kívül - a Hivatal csak általános tájékoztatást nyújthat az Ön kérdésével összefüggő jogszabályi rendelkezésekről.

 

Beadványában tájékoztatást kér a postáról szóló 2003. évi CI. törvény (a továbbiakban: Pt.), illetve a vonatkozó, a közösségi postai szolgáltatások belső piacának fejlesztésére és a szolgáltatás minőségének javítására vonatkozó közös szabályokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 1997. december 15-i 97/67/EK irányelve (a továbbiakban: Irányelv) egyetemes szolgáltatási körbe tartozó, illetve a kapcsolódó különszolgáltatások igénybevételével feladott küldemények kézbesítési szabályozásáról. Az Ön véleménye szerint sértené a fent említett jogi szabályozást, amennyiben a Magyar Posta a küldemények kézbesítését ún. küldeményalapon szakosított kézbesítési hálózaton valósítaná meg, azaz a közönséges küldeményeket kézbesítők körzetük felének küldeményeit A napon, a másik feléét B napon vinnék ki, a szakosított kézbesítők pedig minden nap kézbesítenék pl. az ajánlott küldeményeket, illetve az utalványokat.

Az Irányelv (12) preambulumbekezdése szerint „az egyetemes szolgáltatások célja az, hogy minden szolgáltatást igénybe vevőnek felkínálják a postai hálózat könnyű elérését, elsősorban elegendő számú hozzáférési pont biztosításával és a gyűjtések és kézbesítések gyakorisága tekintetében kielégítő feltételek biztosításával; … az egyetemes szolgáltatásnyújtásnak meg kell felelnie annak az alapvető szükségletnek, hogy a működés folyamatosságának biztosításával, azzal egyidejűleg továbbra is alkalmazkodnia kell a szolgáltatást igénybe vevők igényeihez, illetve igazságos és megkülönböztetés-mentes elbánást kell számukra biztosítani.”

Az Irányelv (30) preambulumbekezdése szerint „figyelembe kell venni a szolgáltatást igénybe vevők érdekeit, akik magas színvonalú szolgáltatásra jogosultak; …ezért közösségi szinten mindent meg kell tenni a nyújtott szolgáltatás minőségének javításáért és erősítéséért”.

A fenti irányelvi rendelkezéseket harmonizálta a Pt. 1. §-a, hiszen úgy rendelkezik, hogy a törvény célja különösen, hogy biztosítsa a mindenki számára elérhető és hozzáférhető egyetemes postai szolgáltatást; elősegítse a fogyasztók érdekeinek védelmét a hírközlési piac szereplőivel létrejövő, illetve fennálló kapcsolataikban, valamint segítse elő a postai piac fejlődését.

 

A Pt. az 5. § (1) bekezdésében törvényi szinten taxative meghatározza az egyetemes szolgáltatási körbe tartozó szolgáltatásokat, melyek az alábbiak:

a) a kettő kilogrammot meg nem haladó tömegű belföldi és nemzetközi levélküldeményekkel, címzett reklámküldeményekkel és nyomtatványokkal kapcsolatos postai szolgáltatás;

b) a húsz kilogrammot meg nem haladó tömegű belföldi és nemzetközi postacsomagokkal kapcsolatos postai szolgáltatás;

c) a vakok írását tartalmazó, hét kilogrammot meg nem haladó tömegű belföldi és nemzetközi küldeményekkel kapcsolatos postai szolgáltatás.

A fentiek alapján megállapítható, hogy egyetemes postai szolgáltatásnak azok a standard, alapvető, tömeges postai szolgáltatások minősülnek, amelyek nyújtását az állam a postai irányelv alapján minden állampolgára számára köteles biztosítani megfizethető ár ellenében és meghatározott minőségben. Az egyetemes szolgáltatás tehát nem egyszerűen egy piaci szolgáltatás, hanem olyan közérdekű szolgáltatás, amelynek szinte minden eleme jogilag szabályozott. Jogszabály határozza meg, hogy mely küldemények milyen tömeghatárig adhatóak fel az egyetemes szolgáltatás keretében, jogilag szabályozott a szolgáltatás ára, számviteli nyilvántartása, minősége, a küldemények gyűjtése, átfutási ideje, kézbesítése.

 

Összhangban az Irányelv és a Pt. céljaival, a fogyasztói igények magasabb szintű biztosítása, a postai piac fejlődése érdekében a Pt. 5. §-ának (2) bekezdése előírja azokat a különszolgáltatásokat is, amelyeket meghatározott körülmények fennállása esetén az egyetemes postai szolgáltató és az engedélyes postai szolgáltató - a feladó rendelkezése alapján - köteles ajánlott, tértivevény, illetve értéknyilvánítás különszolgáltatást nyújtani.

 

Az Irányelv 3. cikkének 3. pontja alapján „A tagállamok lépéseket tesznek annak biztosítására, hogy - a kivételesnek tartott körülmények vagy földrajzi helyzet kivételével - a hét legalább öt munkanapján garantálják az egyetemes szolgáltatást és, hogy az legalább a következőket foglalja magában:

- egyszeri gyűjtés,

- egyszeri házhoz kézbesítés bármely természetes vagy jogi személy lakásába vagy helyiségeibe vagy - ettől eltérve, a nemzeti szabályozóhatóság szabad mérlegelése szerinti feltételek mellett - a megfelelő létesítményekbe.”

 

Ezt az irányelvi rendelkezést implementálja a Pt. 6. §-ának (1) bekezdése, mely szerint „Az egyetemes postai szolgáltatás körébe tartozó szolgáltatást, illetve az 5. § (2) bekezdésében foglalt különszolgáltatást

a) az egyetemes postai szolgáltatónak teljes körben, az ország egész területén,

b) az engedélyes postai szolgáltatónak az engedélyben meghatározott szolgáltatások vonatkozásában, az engedélyben meghatározott közigazgatási terület egészén oly módon kell ellátnia, hogy az - a jogszabályban meghatározott kivételekkel - foglalja magába a postai küldeményeknek munkanaponként legalább egyszeri gyűjtését és házhoz kézbesítését.”

 

Összefoglalva: a fenti irányelvi és törvényi rendelkezések alapján aggályos az az egyetemes postai szolgáltatói kézbesítési gyakorlat, mely nem biztosítja az egyetemes postai szolgáltatási körbe vont szolgáltatások teljes körében, az ország egész területén a munkanaponként legalább egyszeri házhoz kézbesítését. A fenti, munkanaponként legalább egyszeri házhoz kézbesítési kötelezettség nem váltható ki azzal, hogy az ajánlott küldeményeket, illetve az utalványokat a hét minden napján/munkanapján házhoz kézbesítik.

 

Tájékoztatom, hogy az NMHH a beadványával kapcsolatban hatósági ellenőrzést fog lefolytatni.

 

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét.

 

 

 

Budapest, 2012. március 22.

 

                                                           Tisztelettel:

 

Bóta Ibolya

főosztályvezető

 

Új hozzászólás


Hozzászóló neve: 
Hozzászóló neve: 
Biztonsági kód
Biztonsági kód:

Hozzászólások


    Tóth Tamás   2012.03.29

Valaki lefordíthatná. Ez most azt jelenti, hogy törvényellenes, hogy valaki csak a sima leveleket vigye ? Én eleve úgy gondoltam, hogy törvényellenes csak nálunk a szakszervezet is állandóan bólogat. Amúgy ez nem más, mint hogy kicsinálják az információgyűjtő kézbesítőket...

Pofész a Facebookon!

Postás Harsona legfrissebb számának (2012.03.) letöltése
A 2012-től érvényes Munka Törvénykönyvének letöltése
Kollektiv Szerzödés 27-53 módositásokkal (Hatályos 2012 február 1-töl)
Kedvezményes üdülési lehetőség tagjainknak
Üdülési jelentkezési lap
2011 © Trigrand Kft.              HÍREK LETÖLTÉS TAGSZERVEZETEK KAPCSOLATOK FÓRUM ADMIN
          Ajánlott minimális képernyő felbontás: 1024*768.          Ön a   . látogatónk  !